LASystems
PROMOTIES CATALOGUS NIEUWE PRODUCTEN
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN W.E.COM bvba / LASYSTEMS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van W.E.COM bvba (verder te noemen LASYSTEMS) en op alle gesloten overeenkomsten.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Alle uitingen van LASYSTEMS op de website of in advertenties gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Al onze verkopen, leveringen en diensten, onze catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vermeld op de site. Op de website worden de meest actuele algemene voorwaarden vermeld.

De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit locale voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de levertermijn slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

LASYSTEMS is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen. 

De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 24 uur te melden.

Behoudens tegenstrijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen te Asse (B), contant betaalbaar. Cheques, wissels en andere middelen van betaling zijn steeds betaalbaar te Asse (B).

Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.

In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt W.E.COM bvba zich het recht voor een door de afnemer voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro-overschrijving.

De overeenkomst afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na goedkeuring door een afgevaardigde van W.E.COM bvba. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.

Het verzenden van de factuur geldt als uitnodiging tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in éénmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1% per maand.
Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigde saldo, met een minimum van 100 eur, te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding, uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen. Verder worden ook alle kosten voor het starten van een rechtsgeding en de uitvoering, alsmede alle kosten en ereloon van de advocaat, waarop wij beroep dienen te doen op u verhaald.

In afwijking van artikel 1583 BW blijft W.E.COM bvba eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding..
De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverde materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

Als verkoper wordt verstaan : W.E.COM bvba, als koper : de klant.

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Brussel, voor zowel nationale als internationale transacties.

We willen er nadruk op leggen dat bij een eventuele uitvoer van producten en documentatie van Amerikaanse oorsprong de bepalingen van het US Departement of Commerce opgevolgd moeten worden.

Garantie wordt uitsluitend verleend op door ons verkochte goederen. De garantie is beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan ontwerp- of productiefouten en beperkt zich tot omwisseling of herstelling afhankelijk van garantie verleend door fabrikant of leverancier.

Soorten garantie:

A. Carry-in Garantie: De klant dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende artikels voor eigen rekening en risico af te leveren op het kantoor van LASystems. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen. LASystems zal zelf voor de afhandeling van de garantie procedure zorgen met haar leveranciers. De kosten om het artikel na reparatie te verzenden naar de eindklant, indien dit gewenst is, zijn onderhevig aan de gangbare transport tarieven.

B. Pickup and Return: Deze soort garantie van de fabrikant omvat toegang tot een telefonisch meldpunt, een gratis pick-up, reparatie-en brengservice, en dekt de kosten van vervangende onderdelen en arbeid die nodig zijn voor reparaties. De eind klant dient deze dienst te gebruiken voor alle producten die deze soort van garantie bevatten.

Garantie is niet van toepassing indien:
 • het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade
 • wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht
 • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing
 • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid
 • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
 • LASYSTEMS niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek
Materialen afgegeven bij LASystems voor nazicht en/of herstelling, onder garantie of buiten garantie, dienen uiterlijk na 90 dagen terug opgehaald te worden door de klant. Bij niet afhaling binnen deze termijn of betaling van de kosten zal het materiaal automatisch eigendom worden van LASystems dewelke het zal vernietigen.

Verzakingsrecht. Als koper op internet - waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een particuliere consument betreft heeft de koper het recht om binnen de 14 dagen de bestelling terug te sturen. De wet op de handelspraktijken van 1 oktober 1999 is hier van toepassing. Het verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

Als consument (partikulier) heb je het recht aan de verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Stuur de zending voldoende gefrankeerd terug naar W.E.COM bvba, Brusselsesteenweg 208, 1730 Asse, Belgium, samen met een kopie van de betreffende factuur en met vermelding van de reden van retourzending. Er wordt een kredietnota opgesteld en W.E.COM bvba stort het geld terug op rekening binnen de 30 dagen.

Voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.

Voor alle klachten en geschillen, kun je terecht op bovenvermeld adres. Niet-beperkende lijst van goederen die NIET in aanmerking komen voor het retourrecht: software, speciaal ongebruikelijke artikels, producten beschermd door de auteursrechtwetgeving, geen originele verpakking, geopende of gebruikte artikels, beschadigde artikels en eender welke vorm die kan beschouwd worden als een niet-originele toestand van het artikel.

Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van LASYSTEMS opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt LASYSTEMS de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi of e-mails. LASYSTEMS is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi of op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van LASYSTEMS beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door LASYSTEMS al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

LASYSTEMS stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
 • haar vestigingsadres en het ondernemingsnummer
 • de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
 • de wijze en kosten van aflevering en betaling
 • het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres
 • de wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten
 • de geldigheidsduur van het aanbod (indien van toepassing)

De technische specificaties en prijzen zoals vermeld in de (internet) catalogus zijn ons ter beschikking gesteld door de respectievelijke invoerder, fabrikant of icecat.biz en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of typfouten.
CONTACT ALGEMENE VOORWAARDEN NIEUWSBRIEF